Gå til sygdomsliste

Whistleblowerordning

Kræftens Bekæmpelse har i medfør af lov nr. 1436 af 30. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere etableret en whistleblowerordning som en mulig kanal til at indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i foreningen. Hvis du har kendskab til sådanne forhold hos os, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan rette op på forholdene og undgå negativ påvirkning af Kræftens Bekæmpelse og foreningens omdømme.

Whistleblowerordningen er til rådighed for dig som

 • Ansat i Kræftens Bekæmpelse
 • Frivillig i Kræftens Bekæmpelse, herunder i vores hovedbestyrelse og øvrige repræsentative organer
 • Leverandør til Kræftens Bekæmpelse – eller ansat hos en af vores leverandører
 • Samarbejdspartner med Kræftens Bekæmpelse – eller ansat hos en af vores samarbejdspartnere
 • Lønnet eller ulønnet praktikant i Kræftens Bekæmpelse
 • Tilknyttet specialestuderende, bachelorstuderende eller gæsteforsker
 • Tidligere ansat
 • Jobansøger

for at øge mulighederne for, at du kan fortælle om kritisable forhold i Kræftens Bekæmpelse uden, at du skal frygte for negative konsekvenser i din relation til os.

Whistleblowerordningen supplerer det direkte og daglige samarbejde, vi har med dig. I Kræftens Bekæmpelse ønsker vi en kultur, hvor vi har en åben og ærlig dialog om fejl, utilfredsstillende forhold og bekymringer i vores arbejde og samarbejder. Du har altid mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle potentielle kritisable forhold over for din leder, din frivilligleder, din aftalepartner eller samarbejdspartner hos os og få forholdene løst tilfredsstillende.

Du kan også kontakte en anden person i vores etablerede ledelses- og samarbejdsstruktur - f.eks. din leders leder, en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant eller:

 • HR- & Organisationsudviklingschef, Maja Maar Outzen maout@cancer.dk
 • Center for Kræftforsknings Komité for tvivlsom forskningspraksis
  qr-practice@cancer.dk 
 • Kræftens Bekæmpelses databeskyttelsesrådgiver (DPO) dpo@cancer.dk
 • Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør Jesper Fisker jf@cancer.dk

Der kan være situationer, hvor du foretrækker en anden kanal til at formidle oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i Kræftens Bekæmpelse. Hvis det er tilfældet, så opfordrer Kræftens Bekæmpelse dig til at bruge vores interne whistleblowerordning, hvis det er sådan, at overtrædelsen eller forholdet mest effektivt kan løses af os selv. Du skal dog vide, at du har valgfrihed mellem at bruge Kræftens Bekæmpelses interne whistleblowerordning eller den eksterne whistleblowerordning, der varetages af Datatilsynet.

Alt dette og meget mere er beskrevet i Kræftens Bekæmpelses retningslinjer for whistleblowerordningen, som du finder her, hvis du ikke finder svarene nedenfor:

Retningslinjer for Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning (pdf)

Guidelines for the Danish Cancer Society’s whistleblower system (pdf - English version) 

Alle borgere i Danmark

Du har også mulighed for at bruge Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning, selvom du ikke tilhører en af de persongrupper, vi nævner ovenfor. Alle borgere i Danmark, f.eks. medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, er velkomne til at anvende whistleblowerordningen. Alle borgere i Danmark bliver dog ikke omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere ved indberetning af oplysninger, der er omfattet af lovens og whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Vores værdier

Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning er baseret på vores værdier, som du kan finde her:

Kræftens Bekæmpelses vision, mission og værdier

Hvis du fortæller os om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i foreningen, vil vi

 • Lytte opmærksomt for at blive klogere
 • Ønske at være i dialog med dig
 • Give dig mulighed for at være anonym, hvis det er vigtigt for dig

Hvilke overtrædelser kan du indberette til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning?

Du kan indberette oplysninger om

 • Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet
 • Alvorlige lovovertrædelser, herunder af øvrig EU-ret, eller andre alvorlige forhold i Kræftens Bekæmpelse
 • Forhold i Kræftens Bekæmpelse, hvis afdækning er i offentlighedens interesse
 • Strafbare forhold
 • Grove og gentagne overtrædelser af lovgivningen
 • Grove personalepolitiske konflikter i Kræftens Bekæmpelse
 • Seksuel chikane, jf. ligebehandlingsloven

Eksempler på alvorlige lovovertrædelser
Overtrædelser af straffeloven, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet for lov om beskyttelse af whistleblowere:

 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre m.v.
 • Tyveri
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Databedrageri
 • Mandatsvig
 • Afpresning

Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet for lov om beskyttelse af whistleblowere:

 • Overtrædelser af skattelovgivningen
 • Tilsidesættelse af tavshedspligter
 • Overtrædelser af lov om bogføring
 • Overtrædelser af godskørselsloven
 • Overtrædelser af luftfartsloven
 • Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt
 • Overtrædelse af regler om magtanvendelse
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Chikane

 • Seksuel chikane, jf. ligebehandlingsloven
 • Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold

Eksempler på alvorlige forhold
Forhold, der i almindelighed anses som alvorlige:

 • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
 • Grove eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver eller regnskabsaflæggelse (dog nærmere nedenfor om bagatelagtige overtrædelser)
 • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med IT-drift eller IT-systemstyring
 • Særlige tilfælde, hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold

Eksempler på oplysninger, som ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde

 • Oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, påklædning eller accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt
 • Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane

Hvordan kan du indberette til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning

Du kan indberette både skriftligt og mundtligt og anonymt til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning.

Du indberetter skriftligt ved at sende en mail til:

whistleblowerordning@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse kan skrive til dig fra en krypteret sikkermail-forbindelse. Du skal i den forbindelse være opmærksom på sikkerheden på din egen mailforbindelse.

Hvis du ønsker at indberette skriftligt anonymt, skal du sende et brev til Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, att. Whistleblowerordning.

Du indberetter mundtligt ved at ringe op til whistleblowerordningens telefon +45 53 19 08 55 og indtale en besked på telefonsvareren.

Hvis du ønsker det, har du ret til at foretage din indberetning i et personligt møde. I så fald bedes du lægge besked om det på telefonsvareren og fortælle, hvordan vi kan kontakte dig.

Hvis du ønsker at indberette mundtligt anonymt, skal du indtale en besked på whistleblowerordningens telefonsvarer +45 53 19 08 55 fra skjult nummer og uden at oplyse dit navn.

Når vi modtager din indberetning, behandler vi også personoplysninger om dig. Du kan se i vores privatlivspolitik for whistleblowerordningen, hvordan vi gør det:

Privatlivspolitik

Hvem behandler din indberetning?

En indberetning til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning behandles af Kræftens Bekæmpelses whistleblowerenhed, der er forankret HR & Organisationsudvikling.

Whistleblowerenheden består af foreningens HR- & Organisationsudviklingschef og næstformanden i Kræftens Bekæmpelses hovedudvalg.

Hvordan behandler vi din indberetning?

Når du foretager en indberetning til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning, får du inden for 7 dage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning, hvorefter Kræftens Bekæmpelses whistleblowerenhed vurderer, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen.

Herefter foretager whistleblowerenheden en omhyggelig opfølgning på din indberetning, og senest 3 måneder efter bekræftelsen får du en feedback på din indberetning, f.eks. om eventuelle kommende tiltag. Slutteligt træffer den øverste ledelse en konklusion på baggrund af en indstilling fra whistleblowerenheden.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler din indberetning i retningslinjerne for Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning:

Retningslinjer for Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning (pdf)

Når vi behandler din indberetning, behandler vi også personoplysninger om dig. Du kan se i vores privatlivspolitik for whistleblowerordningen, hvordan vi gør det:

Privatlivspolitik

Hvilken beskyttelse har jeg som whistleblower?

Beskyttelsen efter lov om beskyttelse af whistleblowere er omfattende. Ud over beskyttelsen mod repressalier (negative konsekvenser) handler beskyttelsen også om fortrolighed om whistleblowerens identitet og whistleblowerens ansvarsfrihed i forhold til eventuelt brud på tavshedspligten.

Beskyttelsen gælder alle, der er omfattet af loven og benytter Kræftens Bekæmpelses interne whistleblowerordning eller den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet eller offentliggør oplysninger i overensstemmelse med loven og har rimelig grund til at antage, at oplysningerne er korrekte, nødvendige at få frem og omfattet af loven.

Enhver form for repressalier mod whistleblowere og andre, der f.eks. måtte bistå whistlebloweren med indberetningen, er forbudt – f.eks.:

 • Suspension, afskedigelse
 • Degradering eller undladt forfremmelse
 • Enhver disciplinær foranstaltning, irettesættelse eller anden sanktion, herunder økonomiske
 • Manglende forlængelse af ansættelseskontrakt
 • Ophør af tilknytning
 • Ophør af kontrakt om samarbejde eller leverance

Hvis du whistleblower om forhold, der ikke er omfattet af direktivets og lovens områder, så vil du ikke være beskyttet efter direktivets og lovens bestemmelser.

Hvilke rettigheder har jeg som berørt person?

En berørt person kan både være den person, som whistleblowerens indberetning handler om, og en fysisk eller juridisk person med tilknytning til vedkommende (f.eks. en ægtefælle). Der kan være flere berørte personer i en indberetning.

Hvis du er berørt person i forhold til en indberetning til Kræftens Bekæmpelses interne whistleblowerordning, vil Kræftens Bekæmpelse sikre dine rettigheder, herunder at

 • Din identitet beskyttes i forbindelse med sagsbehandlingen
 • Du har adgang til et effektivt forsvar
 • Du er bekendt med dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

Skal jeg bruge Kræftens Bekæmpelses egen ordning, eller kan jeg bruge en ekstern?

I Kræftens Bekæmpelse har vi etableret en intern whistleblowerordning, der sikrer fortrolighed om en whistleblowers identitet og sagens øvrige oplysninger og også fuld anonymitet, hvis du ønsker det.

Etableringen af vores ordning følger selvfølgelig fuldt ud lovgivningen på området. Du opfordres derfor til at foretage indberetning til vores interne whistleblowerordning, hvis overtrædelsen eller forholdet mest effektivt kan løses internt.

Du skal dog vide, at du har fuld valgfrihed mellem at bruge den interne ordning:

whistleblowerordning@cancer.dk

eller vælge at indberette til den eksterne whistleblowerordning, der varetages af Datatilsynet:

Datatilsynets whistleblowerordning

Hvis du er i tvivl?

Hvis du har et spørgsmål til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning, kan du skrive til os på e-mailadressen: 

whistleblowerordning@cancer.dk

 

Nyheder

26-01-2024
Ny aftale sikrer flere kræftpatienter økonomisk hjælp til tandskader
Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, som betyder, at flere kræftpatienter med tandskader og senfølger i munden kan få økonomisk hjælp til tandlægeregningerne.
Læs flere nyheder